Tvorac Grada

Геј бракови у буквару?

Ići dole

Геј бракови у буквару?

Počalji  danica taj Sub Jul 16, 2011 9:40 pm

Геј бракови у буквару?
Тема дана | 7. јул 2011. | 18:54

БЕ­О­ГРАД – Но­ви гра­ђан­ски за­ко­ник, ко­ји је упра­во за­вр­ши­ла рад­на гру­па Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и ко­ји че­ка усва­ја­ње, до­но­си ве­ли­ки број но­ви­на у по­ро­дич­ним од­но­си­ма.На­и­ме, ве­о­ма се озбиљ­но раз­ми­шља и о при­зна­ва­њу хо­мо­сек­су­ал­них бра­ко­ва, и то та­ко што би брак убу­ду­ће био де­фи­ни­сан као „за­јед­ни­ца два ли­ца“, а не ис­кљу­чи­во му­шкар­ца и же­не, ка­ко је то про­пи­са­о ва­же­ћи Уста­в Ср­би­је, не ма­ре­ћи при том што би та­кво де­фи­ни­са­ње зна­чи­ло и ди­рект­но кр­ше­ње нај­ви­шег прав­ног ак­та др­жа­ве. По­ред то­га, већ се чу­ју зах­те­ви да се убу­ду­ће у школ­ским уџ­бе­ни­ци­ма, па и бу­ква­ри­ма за пр­ва­ке, по­ро­ди­ца не пред­ста­вља сте­ре­о­тип­ном сли­ком ма­ме, та­те и дво­је де­це раз­ли­чи­тог по­ла, већ да се по­ро­ди­ца пред­ста­ви и као хо­мо­сек­су­ал­на, од­но­сно као „дво­је та­та“ или „две ма­ме“, на­рав­но, са де­цом.

По­зна­ти геј ак­ти­ви­ста и пред­сед­ник ГЛИЦ цен­тра Пре­драг Аздеј­ко­вић ини­ци­ја­ти­ву за исто­пол­ним бра­ко­ви­ма и пред­ста­вља­њем хо­мо­сек­су­ал­них по­ро­ди­ца у уџ­бе­ни­ци­ма сма­тра пре­ко по­треб­ном:

– У Хо­лан­ди­ји већ ду­жи низ го­ди­на­ма у уџ­бе­ни­ци­ма за основ­ну шко­лу има­те сли­ке и хе­те­ро и хо­мо­сек­су­ал­не по­ро­ди­це, и та­мо се ни­ко не згра­­ва кад ви­ди дво­ји­цу му­шка­ра­ца ко­ји се во­ле, ко­ји су у бра­ку и сли­ка­ни са сво­јим де­те­том, или две же­не ко­је су у брач­ној за­јед­ни­ци и има­ју де­те. Стал­но чу­јем при­мед­бе да ће на­ша де­ца би­ти збу­ње­на ка­да отво­ре, ре­ци­мо, бу­квар или чи­тан­ку, и ви­де „дво­ји­цу чи­ка“са де­те­том који пред­ста­вља­ју по­ро­ди­цу. Ја ка­жем да ће, на­рав­но, би­ти збу­ње­ни, али да им тре­ба об­ја­сни­ти да је то не­што нор­мал­но. Де­ци тре­ба ре­ћи да и исти пол има пра­во да се во­ли, сту­па у брак и усва­ја де­цу, а да та­кве љу­де не тре­ба да, по­пут са­да­шњих ти­неј­џе­ра, ту­ку и га­ђа­ју ка­ме­ни­ца­ма – ка­же Аздеј­ко­вић.

Осни­вач Геј стрејт али­јан­се и ви­со­ки функ­ци­о­нер СПС-а Бо­рис Ми­ли­во­је­вић ка­же за „Прав­ду“ да срп­ски уџ­бе­ни­ци тре­ба да пра­те и при­зна­ју ре­ал­ност, а не да жи­ве у ла­жи­ма и про­шло­сти.

– Уџ­бе­ни­ци би по при­ро­ди ства­ри тре­ба­ло да пред­ста­вља­ју ре­ал­ност јед­ног дру­штва и да не бу­ду у су­прот­но­сти са на­у­ком и на­уч­ним прин­ци­пи­ма. Да­нас у Ср­би­ји има­мо уџ­бе­ни­ке где се ЛГБТ осо­бе по­ре­де са осо­ба­ма са па­то­ло­шким по­ре­ме­ћа­ји­ма, а зва­нич­на ме­ди­ци­на је још пре 20 го­ди­на ја­сно ре­кла да то ни­је ни бо­лест ни по­ре­ме­ћај – ка­же Ми­ли­ће­вић.

Пред­сед­ни­ца Удру­же­ња „Ро­ди­тељ“ Дра­га­на Со­ћа­нин, с дру­ге стра­не, ка­же да је у Ср­би­ји све мо­гу­ће, па и да се при­зна­ју исто­пол­ни бра­ко­ви и да се при­ка­зу­ју по бу­ква­ри­ма и чи­тан­ка­ма, али да то ни­је нај­ве­ћи про­блем.

– По Уста­ву и за­ко­ни­ма Ср­би­је исто­пол­ни бра­ко­ви ни­су до­зво­ље­ни, па не­ка др­жа­ва раз­ми­сли да ли њи­хо­вим евен­ту­ал­ним одо­бра­ва­њем кр­ши Устав. Зна­мо да је ов­де све мо­гу­ће. Лич­но, ипак не ве­ру­јем да ће до то­га до­ћи, по­себ­но не до сли­ка дво­ји­це та­та или две ма­ме у школ­ским књи­га­ма. Оно што ми већ са­да сме­та је­су сте­ре­о­ти­пи ко­ји по­сто­је и где се де­ци по­ро­ди­ца при­ка­зу­је са ма­мом ко­ја са­мо ку­ва и пе­ре, и та­том ко­ји не ра­ди ни­шта, већ са­мо се­ди и чи­та но­ви­не. Ни­ко не по­ми­шља да има и са­мо­хра­них по­ро­ди­ца, где ма­ме и та­те и ку­ва­ју и чи­та­ју но­ви­не, где се од­ма­ра­ју са де­цом, чи­сте ку­ћу и иду на пи­ја­цу, од­но­сно оба­вља­ју све по­сло­ве. Не сме се пра­ви­ти дис­кри­ми­на­тор­ска уло­га ни пре­ма де­ци ко­ја има­ју са­мо јед­ног ро­ди­те­ља, па да са су­за­ма у очи­ма пи­та­ју мај­ку или оца за­што су у уџ­бе­ни­ку на сли­ци и ма­ма и та­та, а код њих у ку­ћи ни­је та­ко – упо­зо­ра­ва Со­ћа­нин.

Да се са деч­јом пси­хом мо­ра по­сту­па­ти крајње па­жљи­во и од­го­вор­но, сма­тра и кли­нич­ки пси­хо­лог Ана Зор­нић, ко­ја се од­луч­но про­ти­ви про­па­ги­ра­њу хо­мо­сек­су­ал­них по­ро­ди­ца.

– То је још јед­на вр­ста про­па­ган­де геј ло­би­ја, ко­ја је за­по­че­ла са „Па­ра­дом по­но­са“, а на­ста­вља се зах­те­ви­ма за геј бра­ко­ви­ма и по­ро­ди­ца­ма. Ни­сам про­тив­ник би­ло чи­јег сек­су­ал­ног опре­де­ље­ња, ни­ти сма­трам хо­мо­сек­су­а­ли­зам бо­ле­шћу, али не мо­гу да при­хва­тим да се де­ци од се­дам или осам го­ди­на, ко­ја се тек фор­ми­ра­ју, при­ка­зу­је са­мо јед­на сли­ка и ули­ва у гла­ву да је нор­мал­но има­ти две ма­ме или дво­ји­цу та­та. Ка­ко би та де­ца зва­ла исто­пол­не ро­ди­те­ље, да ли би се он­да пот­пу­но из­гу­био по­јам ма­ме и та­те? Јед­но је си­гур­но: мен­тал­ни склоп де­це ко­ја би од­ра­ста­ла на сли­ка­ма исто­пол­них ро­ди­те­ља или жи­ве­ла у та­квим по­ро­ди­ца­ма био би трај­но на­ру­шен, а она из­ра­сла у не­ста­бил­не и не­си­гур­не лич­но­сти. За­пи­тај­мо се да ли то као на­род и др­жа­ва же­ли­мо – ка­же Зор­нић.

С. Ми­ло­ва­но­вић

[Only admins are allowed to see this link]
avatar
danica
Admin

Број порука : 510
Join date : 28.05.2011

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu