Tvorac Grada

Јужна Бачка затрована са ГМО

Ići dole

Јужна Бачка затрована са ГМО

Počalji  danica taj Sre Jul 06, 2011 8:59 am

Јужна Бачка затрована са ГМО

БЕ­О­ГРАД – Кон­тро­ла усе­ва у оп­шти­на­ма Ти­тел и Но­ви Сад Ју­жно­бач­ког окру­га по­ка­за­ла је на осно­ву ре­зул­та­та ла­бо­ра­то­ри­је да од укуп­но 36 узе­тих узо­ра­ка на око 100 хек­та­ра са­мо у три ни­је утвр­ђе­но при­су­ство ГМО.

Фи­то­са­ни­тар­на ин­спек­ци­ја Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де, тр­го­ви­не, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де из­вр­ши­ла је 900 кон­тро­ла због утвр­ђи­ва­ња при­су­ства ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не со­је у усе­ви­ма на по­вр­ши­ни од око 1.800 хек­та­ра. Кон­тро­ла је за­по­че­ла 20. ју­на 2011. го­ди­не у Ју­жно­бач­ком управ­ном окру­гу и на­ста­вље­на у За­пад­но­бач­ком управ­ном окру­гу. Кон­тро­ла усе­ва је оба­вље­на, узор­ци су по­сла­ти на ана­ли­зу, а „Прав­да“ је пр­ва до­би­ла увид у ка­та­стро­фал­не ре­зул­та­те ис­пи­ти­ва­ња усе­ва у Вој­во­ди­ни.

– Кон­тро­ла се вр­ши про­те­ин­ским тест тра­ка­ма за бр­зу де­тек­ци­ју. Уко­ли­ко тест тра­ка по­ка­же при­су­ство ГМО, узи­ма се узо­рак це­ле биљ­ке и ша­ље на ана­ли­зу у овла­шће­ну ла­бо­ра­то­ри­ју – об­ја­шња­ва за „Прав­ду“ ди­рек­тор Упра­ве за за­шти­ту би­ља Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де проф. др Јан Бо­ћан­ски.

– До­са­да­шња кон­тро­ла у Ју­жно­бач­ком окру­гу, у оп­шти­на­ма Ти­тел, ко­ја об­у­хва­та на­се­ља Ти­тел, Мо­шо­рин, Лок, Гар­ди­нов­ци и у оп­шти­ни Но­ви Сад, под ко­ју пот­па­да­ју Каћ, Ко­виљ и Шај­каш, по­ка­за­ла је на осно­ву ре­зул­та­та ла­бо­ра­то­ри­је да су од укуп­но узе­тих 36 узо­ра­ка на око 100 хек­та­ра са­мо три би­ла не­га­тив­на, од­но­сно да ни­је утвр­ђе­но при­су­ство ГМО – ка­же проф. Бо­ћан­ски.

У За­пад­но­бач­ком окру­гу узе­ти су узор­ци у Бо­го­је­ву, При­гре­ви­ци, Бач­ком Бре­стов­цу, Бач­ком Гра­ча­цу, Бо­го­је­ву, Рат­ко­ву, Апа­ти­ну, Ку­пу­си­ни, Ка­ра­ву­ко­ву.

– Узе­то је укуп­но 26 узо­ра­ка и још ни­смо до­би­ли ана­ли­зе од овла­шће­не ла­бо­ра­то­ри­је на око 30 хек­та­ра – ка­же проф. Бо­ћан­ски – али прет­по­ста­вља­мо да ни ов­де сли­ка при­су­ства ГМО не­ће би­ти ни­ма­ло бо­ља.

Ка­да се утвр­ди да по­сто­ји при­су­ство ГМО на по­је­ди­ним пар­це­ла­ма, ре­ше­њем се на­ла­же уни­шта­ва­ње та­квих усе­ва, а пред­лог је да се по­љо­при­вред­на га­здин­ства на чи­јим је пар­це­ла­ма на­ђе­на ГМ со­ја ста­ве у па­си­ван ста­тус на од­ре­ђе­но вре­ме. За­ко­ном пред­ви­ђе­не санк­ци­је су за­бра­на упо­тре­бе и уво­ђе­ња у жи­вот­ну сре­ди­ну ге­не­тич­ки мо­ди­фи­ко­ва­них усе­ва, као и до­но­ше­ње ре­ше­ња о уни­шта­ва­њу пар­це­ла под ГМ со­јом. Ви­си­на ка­зни се кре­ће од 30.000 до 50.000 ди­на­ра за фи­зич­ко ли­це, док за прав­но ли­це из­но­се од 500.000 до три ми­ли­о­на ди­на­ра.

Про­шле го­ди­не 98 при­ја­ва

Фи­то­са­ни­тар­на ин­спек­ци­ја Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де је то­ком 2010. го­ди­не из­вр­ши­ла 1.100 кон­тро­ла пар­це­ла због утвр­ђи­ва­ња при­су­ства ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не со­је у усе­ви­ма на по­вр­ши­ни од око 3.000 хек­та­ра. На 98 пар­це­ла утвр­ђе­но је при­су­ство ГМ со­је, на по­вр­ши­ни од 122 хек­та­ра, и под­не­то је 98 кри­вич­них и пре­кр­шај­них при­ја­ва про­тив од­го­вор­них ли­ца ко­ја су га­ји­ла ова­кве усе­ве. У слу­ча­је­ви­ма где вла­сни­ци ни­су по­сту­пи­ли по ре­ше­њу ин­спек­то­ра, ко­је на­ла­же да са­ми уни­ште ГМ со­ју, Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де је од­ре­ди­ло тре­ће ли­це за при­нуд­но уни­шта­ва­ње и та­њи­ра­ње усе­ва со­је. Тро­шко­ви уни­шта­ва­ња ГМ со­је па­да­ју на те­рет вла­сни­ка пар­це­ле.

М. З.

[Only admins are allowed to see this link]
avatar
danica
Admin

Број порука : 510
Join date : 28.05.2011

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu